Polityka prywatności

W BaseStack wykorzystujemy Twoje dane osobowe w celu wypełnienia naszego zobowiązania do zapewnienia niezrównanych wrażeń z gry w związku ze wszystkimi Twoimi interakcjami podczas rezerwacji u nas („Cel”). W ramach tego zobowiązania zobowiązujemy się do ochrony prywatności gromadzonych przez nas danych osobowych.

The BaseStack Group is made up of different legal entities, details of which can be found tutaj. This privacy policy is issued on behalf of the BaseStack Group so when we mention “BaseStack”, “we”, “us” or “our” in this privacy policy, we are referring to the relevant company in the BaseStack Group responsible for processing your data. We will let you know which entity will be the controller for your data when you purchase a product or service with us. BaseCamp Group Ltd a company registered in England and Wales with Registration number is the controller and responsible for this website.

Podczas rejestracji członkostwa zostaniesz poproszony o podanie pewnych danych osobowych do naszej dokumentacji. Poniższe oświadczenie wyjaśnia, w jaki sposób jako administrator danych oraz w niektórych przypadkach podmiot przetwarzający będziemy gromadzić i przetwarzać te dane. Twoje dane rejestracyjne będą stanowić część Twojego rejestru u nas.

Jeśli masz mniej niż 16 lat lub jesteś niepełnoletni w kraju, w którym uzyskujesz dostęp do naszej strony internetowej lub aplikacji, zapoznaj się z częścią 7 niniejszej polityki prywatności, a będziemy wymagać od Twojego rodzica lub opiekuna potwierdzenia tej polityki prywatności jako część procesu rejestracji w celu uzyskania dostępu do naszych usług i działań.

 

1. Stosowanie niniejszej Polityki

Niniejsza Polityka dotyczy danych osobowych członków BaseStack i wykorzystywania tych danych osobowych w dowolnej formie, ustnej, elektronicznej i / lub pisemnej.

Niniejsza Polityka realizuje nasze zobowiązanie do ochrony danych osobowych i została przyjęta przez wszystkie różne i odrębne podmioty prawne, które zarządzają, obsługują lub świadczą usługi w różnych lokalizacjach działających pod marką BaseStack lub w związku z nią na całym świecie.

Chociaż niniejsza Polityka ma na celu opisanie najszerszego zakresu naszych działań związanych z przetwarzaniem danych osobowych, te czynności przetwarzania mogą być ograniczone przez prawo danego kraju / regionu. W takim przypadku możemy dostosować nasze wewnętrzne zasady i / lub praktyki, aby odzwierciedlić wymagania lokalnego prawa.

 

2. Rodzaje gromadzonych przez nas danych osobowych

„Dane osobowe” w niniejszej Polityce oznaczają informacje, które identyfikują lub mogą zidentyfikować Ciebie jako osobę fizyczną. Rodzaje danych osobowych, które możemy przetwarzać (które mogą się różnić w zależności od jurysdykcji na podstawie obowiązującego prawa) obejmują:

 • Twoje imię i nazwisko, płeć, dane kontaktowe i służbowe, tytuł firmy, datę i miejsce urodzenia, wizerunek, narodowość;
 • dane kontaktowe (w tym adres pocztowy i e-mail oraz numer telefonu);
 • dane osobowe rodzica lub opiekuna lub osoby do kontaktu w nagłych wypadkach (w tym imię i nazwisko oraz dane kontaktowe. Powinieneś pokazać im kopię niniejszej Polityki i poinformować, że przekazałeś nam ich dane);
 • informacje biometryczne, rozpoznawanie głosu (np. Alexa), rozpoznawanie twarzy;
 • dane finansowe, dane karty kredytowej, dane metody płatności oraz dane konta i dane uwierzytelniające;
 • wszelkie informacje niezbędne do spełnienia specjalnych życzeń lub reagowania na nagłe przypadki medyczne (np. schorzenia wymagające szczególnego wsparcia);
 • informacje, opinie lub treści, które podajesz na temat swoich preferencji marketingowych, w ankietach, loteriach, konkursach lub ofertach promocyjnych lub na naszych stronach internetowych lub w aplikacjach i stron trzecich;
 • informacje gromadzone w lokalizacji BaseStack za pomocą systemów telewizji przemysłowej, systemów internetowych (w tym sieci przewodowych lub bezprzewodowych, które mogą gromadzić dane o Twoim komputerze, urządzeniu inteligentnym lub mobilnym, w tym na przykład adresy IP lub inne identyfikatory internetowe lub Twoja lokalizacja), klucz dostępu do karty i inne systemy bezpieczeństwa i technologii;  and other security and technology systems;
 • informacje zebrane, gdy kontaktujesz się z nami za pośrednictwem strony internetowej, telefonu lub w inny sposób, w tym dostęp za pośrednictwem aplikacji BaseStack;
 • wszelkie inne informacje wymagane do przestrzegania obowiązujących przepisów lokalnych.

Wiele z przetwarzanych przez nas danych osobowych to informacje, które użytkownik lub osoba działająca w Twoim imieniu świadomie nam przekazuje. Jednak w innych przypadkach możemy przetwarzać dane osobowe, które jesteśmy w stanie wywnioskować na podstawie innych informacji, które nam przekazujesz lub podczas naszych interakcji z Tobą, lub dane osobowe o Tobie, które otrzymujemy od strony trzeciej (np. rodzic lub opiekun).

Niniejsza Polityka dotyczy również danych osobowych o Tobie, które otrzymujemy od strony trzeciej, chyba że jest to wyraźnie określone w polityce prywatności takiej strony trzeciej.

Mogą wystąpić sytuacje, w których dane osobowe, które nam przekazujesz lub które zbieramy, są uważane za Wrażliwe Dane Osobowe zgodnie z przepisami dotyczącymi prywatności obowiązującymi w niektórych krajach lub regionach, np. jeśli poinformujesz nas o jakichkolwiek specjalnych potrzebach ze względu na Twój stan zdrowia, które są nam niezbędne do zaspokojenia Twoich potrzeb. W takim przypadku zawsze uzyskamy Twoją zgodę przed przetwarzaniem takich Wrażliwych Danych Osobowych, zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. a).

Przepisy te definiują „Wrażliwe Dane Osobowe” jako dane osobowe, na podstawie których możemy określić lub wywnioskować dane osoby:

 • pochodzenie rasowe lub etniczne,
 • poglądy polityczne,
 • przekonania religijne lub inne przekonania o podobnym charakterze,
 • przynależność do związku zawodowego lub zrzeszenia zawodowego,
 • zdrowie lub stan fizyczny lub psychiczny,
 • leczenie,
 • dane genetyczne,
 • informacje biometryczne i
 • informacje o życiu seksualnym lub orientacji seksualnej danej osoby.

W niektórych bardzo rzadkich przypadkach dokumentacja finansowa może stanowić wrażliwe dane osobowe, gdy odwiedzasz lokalizację BaseStack. Jeśli polegamy na zgodzie na przetwarzanie Twoich wrażliwych danych osobowych, masz prawo wycofać tę zgodę w dowolnym momencie. Wrażliwe dane osobowe przetwarzamy tylko w Twojej jurysdykcji, jeśli i w zakresie dozwolonym lub wymaganym przez obowiązujące prawo. Z wyjątkiem zakresu wymaganego przez prawo, nie jesteś zobowiązany do przekazywania BaseStack żadnych Wrażliwych danych osobowych.

 

3. Jak wykorzystujemy dane osobowe

Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa, możemy gromadzić, wykorzystywać, przetwarzać i ujawniać części Twoich danych osobowych na podstawie art. 6 (1) (b) w celu zawarcia lub wykonania naszej umowy z Tobą, w tym:

 • wypełniać nasze zobowiązania wynikające z wszelkich umów zawartych między Tobą a nami (lub które zawierasz z naszymi partnerami umownymi) i dostarczać Ci informacje, produkty i usługi, o które prosisz, w tym w celu zarządzania świadczonymi usługami gier Esports Tobie;
 • każdej osobę zaangażowanej w proces dokonywania ustaleń dotyczących rezerwacji w BaseStack;
 • przetwarzania wniosków kredytowych (na przykład w kontekście Twojej Rezerwacji wizyty w lokalizacji BaseStack);
 • dostarczać i pobierać opłaty za Usługi, Działania oraz inne towary i usługi BaseStack;
 • otrzymywać płatności lub zwracać pieniądze;

Powyższe dane osobowe możemy wykorzystywać w następujących celach na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) w celu zapewnienia zgodności z zobowiązaniem prawnym, takim jak:

 • spełnienie wymagań prawnych i regulacyjnych;
 • do celów podatkowych;

Powyższe dane osobowe możemy wykorzystywać w następujących celach na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f), jeżeli jest to uzasadnione legalnym interesem, takim jak:

 • do operacji wewnętrznych, w tym analizy danych, badań, celów statystycznych i ankietowych (w stosownych przypadkach zanonimizowanych) oraz marketingu bezpośredniego i promocji sprzedaży (chociaż więcej informacji o tym, jak prowadzimy marketing bezpośredni, można znaleźć w sekcji 6 poniżej)
 • zarządzać Twoją rejestracją w celu uzyskania członkostwa;
 • ułatwiać usługi w Twoim imieniu;
 • zarządzać ogólnym prowadzeniem dokumentacji;
 • zapewniać bezpieczeństwo i ochronę zespołu BaseStack, graczy i innych gości;
 • do zarządzania ryzykiem i innych celów prowadzenia dokumentacji wewnętrznej;
 • odpowiadanie na wszelkie pytania lub inne kwestie zadane przez Ciebie w związku z nami, naszą Witryną lub dowolnymi naszymi Usługami i Działaniami;
 • w razie potrzeby w ramach restrukturyzacji lub sprzedaży naszej firmy lub aktywów;
 • zapewnienie funkcjonalności naszej strony internetowej;
 • utrzymywanie, ulepszanie i rozumienie sposobu korzystania z naszej Witryny lub rejestrowanie preferencji dotyczących Usługi lub Aktywności;
 • do dostarczania informacji dotyczących naszych produktów i usług, jeśli wyraziłeś zgodę na kontakt w takich celach lub jest to zgodne z prawem (jak określono poniżej);
 • odpowiadanie na pytania / prośby o udzielenie nam informacji;
 • testowanie i ocena nowych produktów i usług; i
 • przeprowadzanie raportów i analiz na naszych poziomach użytkowników
 • sprawdzać i monitorować nasze wyniki.

Kiedy przetwarzamy Twoje dane osobowe, jak opisano powyżej, robimy to ze względu na zobowiązania prawne, którym podlegamy lub ponieważ informacje są wymagane do wypełnienia zobowiązań związanych z usługami.

BaseStack wykorzystuje i przechowuje Twoje dane osobowe tak długo, jak jest to konieczne do realizacji celu, w jakim są przetwarzane, oraz zgodnie z naszymi zobowiązaniami prawnymi i regulacyjnymi. Na przykład rekordy rejestracyjne są przechowywane i dostępne przez okres 6 miesięcy od daty ostatniej gry, po czym będą bezpiecznie zarchiwizowane, a dane osobowe w rejestrach mogą być przechowywane przez dłuższy okres, jeśli są objęte prawnym zabezpieczeniem lub spełniają określone wymagania dotyczące kraju / regionu.

 

4. Ujawnianie danych osobowych

Od czasu do czasu możemy ujawniać Twoje dane osobowe zgodnie z obowiązującym prawem.

Okoliczności, w których możemy dokonać takiego ujawnienia (oprócz tych opisanych w Części 3 powyżej) obejmują:

 • Usługodawcy i dostawcy spoza BaseStack.

Możemy zlecić przetwarzanie informacji stronom trzecim. Kiedy zlecamy przetwarzanie Twoich danych osobowych stronom trzecim lub udostępniamy Twoje dane osobowe zewnętrznym dostawcom usług, te strony trzecie są przez nas zobowiązane do zapewnienia takiego samego poziomu ochrony Twoich danych osobowych, jaki określono w warunkach niniejszej Polityki, z odpowiednimi środkami bezpieczeństwa. Kategorie zewnętrznych usługodawców i dostawców, którym mogą być przekazywane Twoje dane, obejmują:

Partnerzy:

Dowolny bank lub instytucja finansowa, której upoważnisz nas do udostępniania informacji (na przykład do celów polecenia zapłaty).

Sprzedawcy:

Eagle Eye - dostawca CCTV

Zapisujemy dane w usługach chmurowych, w tym usługach chmurowych Microsoft, Sharepoint, Onedrive.

 • Wiedza o klientach

W przypadku, gdy przechowujemy Twoje dane osobowe lub uczestniczysz w ankiecie BaseStack lub w marketingu, możemy ujawnić te dane osobowe innym firmom w celu przetworzenia tych informacji w celu lepszego zrozumienia Twoich preferencji i zainteresowań, umożliwiając nam w ten sposób świadczenie lepszych usług. Jeśli Twoje dane osobowe są wykorzystywane do celów marketingu bezpośredniego, masz prawo sprzeciwić się temu, kontaktując się z nami, korzystając z danych kontaktowych podanych w sekcji 13 poniżej. Więcej informacji o tym, jak prowadzimy marketing bezpośredni, można znaleźć w sekcji 6 poniżej.

 • Zmiana biznesowa

W miarę rozwoju naszej działalności możemy sprzedawać witryny BaseStack i / lub inne aktywa lub przestać być zarządcą lub franczyzodawcą witryny BaseStack. W takich okolicznościach możemy uwzględnić zebrane dane osobowe lub kontrolę nad tymi danymi osobowymi jako aktywa biznesowe w każdym takim transferze. Ponadto, w mało prawdopodobnym przypadku przejęcia nas lub zasadniczo wszystkich naszych aktywów, dane osobowe zebrane o tobie lub kontrola takich informacji może stanowić jeden z przenoszonych aktywów.

 • Wymogi prawne

Ujawnimy wszelkie dane osobowe, które posiadamy, jeśli zostaniemy do tego zmuszeni przez sąd lub zgodnie z prawem zażąda tego organ rządowy, lub jeśli uznamy, że jest to konieczne lub pożądane, aby przestrzegać prawa lub chronić lub bronić nasze prawa lub własność zgodnie z obowiązującymi przepisami. Będziemy również przechowywać zebrane dane osobowe i przetwarzać takie dane osobowe, aby zachować zgodność z przepisami i regulacjami księgowymi i podatkowymi oraz wszelkimi szczegółowymi przepisami dotyczącymi przechowywania danych. Możemy udostępniać je innym w ramach naszych własnych zobowiązań dotyczących dobrego zarządzania lub w celu egzekwowania lub ochrony naszych praw, własności lub bezpieczeństwa, lub praw naszych klientów lub innych osób, z którymi utrzymujemy relacje biznesowe.

 

5. Przekazywanie danych osobowych

Większość przetwarzania Twoich danych osobowych będzie przeprowadzana przez BaseStack w kraju Twojej wizyty i rejestracji członkostwa zgodnie z obowiązującymi lokalnymi przepisami.

Jednak jako firma międzynarodowa możemy scentralizować aspekty naszych działań związanych z przetwarzaniem danych zgodnie z obowiązującymi przepisami, co może skutkować przeniesieniem Twoich danych osobowych z jednego kraju do drugiego. W jurysdykcjach, w których te informacje będą przetwarzane, mogą obowiązywać przepisy, które mają na celu ochronę prywatności danych osobowych, ale nie muszą. Niemniej jednak za każdym razem, gdy Twoje dane osobowe są przekazywane w ramach firm BaseStack, Twoje dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z warunkami niniejszej Polityki i obowiązującymi przepisami. Obecnie BaseStack działa w następujących jurysdykcjach, z których wszystkie są związane lub wdrożyły przepisy Unii Europejskiej dotyczące ochrony danych (RODO):

 • Dania;
 • Niemcy;
 • Polska;
 • Szwecja;
 • Zjednoczone Królestwo.

Ponadto niektórzy zewnętrzni dostawcy, którym przekazujemy Twoje dane osobowe, mogą znajdować się w różnych lokalizacjach, z których niektóre mogą mieć niższe standardy ochrony danych niż w kraju, w którym się u nas rejestrujesz. Kiedy przekazujemy dane osobowe takim stronom trzecim, zapewniamy odpowiednie zabezpieczenia i zobowiązujemy te strony trzecie do ochrony danych osobowych zgodnie z warunkami niniejszej Polityki, stosując odpowiednie środki bezpieczeństwa. Te strony trzecie można podzielić na dwie grupy: (i) lokalni dostawcy obsługujący poszczególne Lokalizacje BaseStack działające w krajach, w których działa BaseStack; lub (ii) usługodawcami obsługującymi BaseStack jako całość, którzy mogą znajdować się w krajach, w których działamy lub poza nimi. Na przykład nagrania z kamer CCTV mogą być przetwarzane przez naszych partnerów -dostawców spoza kraju, w którym jesteś zarejestrowany.

 

6. Informacje zbierane online

Jeśli uzyskujesz dostęp do witryny BaseStack, możesz chcieć wiedzieć, co następuje:

 • Możesz przeglądać bez ujawniania swojej tożsamości

Zawsze możesz odwiedzać nasze strony internetowe bez logowania się lub ujawniania w inny sposób, kim jesteś.

 • Informacje o użytkowaniu

Kiedy odwiedzasz nasze witryny internetowe, zbieramy informacje o tym, jak korzystasz z tych witryn. Przykłady takich informacji obejmują adres protokołu internetowego automatycznie przypisywany komputerowi za każdym razem, gdy przeglądasz Internet, datę i godzinę wizyty, odwiedzane strony i ilość czasu, jaki spędzasz na każdej stronie, typ przeglądarki internetowej, którą wykorzystujesz, system operacyjny Twojego urządzenia i adresy URL wszelkich witryn internetowych, które odwiedziłeś przed i po odwiedzeniu naszej witryny. Informacje te nie są łączone z Tobą jako osobą fizyczną, chyba że utworzysz profil użytkownika, ale możemy przechowywać dokumentację typu używanego urządzenia.

 • Ciasteczka

Używamy technologii plików cookie w naszych witrynach internetowych, aby umożliwić nam ocenę i ulepszanie funkcjonalności naszych witryn internetowych. Te pliki cookie nie ujawniają Twojej tożsamości, będą identyfikować Twoją przeglądarkę lub urządzenie, ale nie Ciebie, kiedy odwiedzasz nasze strony internetowe.

Możesz zmienić lub zablokować pliki cookies w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Zablokowanie ich może jednak ograniczyć korzystanie z funkcji naszej witryny.

Aby uzyskać informacje na temat korzystania przez nas z plików cookie lub podobnych technologii, zapoznaj się z naszymi zasadami dotyczącymi plików cookie na stronie BaseStack.gg

 • Media społecznościowe

Nasza strona internetowa może również zawierać wtyczki i inne funkcje, które integrują platformy mediów społecznościowych stron trzecich z naszymi witrynami internetowymi. Będziesz mógł je aktywować ręcznie. Jeśli zdecydujesz się z nich korzystać, operatorzy tych witryn mediów społecznościowych mogą być w stanie Cię zidentyfikować, mogą być w stanie określić, w jaki sposób korzystasz z naszej witryny, a także mogą łączyć i przechowywać te informacje w Twoim profilu w mediach społecznościowych. Zasady ochrony danych tych platform mediów społecznościowych będą obejmować to, co będą robić z Twoimi danymi osobowymi. Jeśli aktywujesz te wtyczki i inne funkcje, będziesz to robić na własne ryzyko.

 • Tworzenie profilu użytkownika

Możesz utworzyć profil użytkownika na naszej stronie internetowej BaseStack, aby między innymi ułatwić transakcje online i dostosować swoje doświadczenia na naszych stronach internetowych do swoich zainteresowań. Dzięki temu możemy przedstawiać Ci bardziej odpowiednie zalecenia. Możemy wykorzystywać informacje, które podajesz w swoim profilu użytkownika, do wypełniania innych baz danych prowadzonych przez nas i naszych usługodawców, stosownie do przypadku. Tworząc profil użytkownika, zgadzasz się, że możemy wykorzystywać podane przez Ciebie dane osobowe w tych celach.

Możesz przeglądać, aktualizować lub usuwać wszelkie dane osobowe, które nam przekazałeś w celu uwzględnienia w swoim profilu użytkownika, zmieniając swój profil użytkownika online lub wysyłając wiadomość e-mail na adres play@basestack.gg. Jeśli później zdecydujesz się usunąć swój profil użytkownika, zastrzegamy sobie prawo do wykorzystania wszelkich danych osobowych podanych wcześniej przez Ciebie w celu włączenia ich do profilu użytkownika w celu prowadzenia dokumentacji i zapewnienia jakości (chyba że prawo wymaga od nas usunięcia lub zaprzestania przetwarzania lub wykorzystywania Twoich danych osobowych). Nawet jeśli zdecydujesz się nie tworzyć profilu użytkownika, nadal możesz korzystać z naszych witryn internetowych w celu wyszukiwania i przeglądania Usług i działań.

 • Linki do innych witryn internetowych

Jeśli odwiedzisz witrynę BaseStack i zdecydujesz się nawiązać współpracę z jednym z naszych dostawców usług, możesz uzyskać płynne łącze do witryn internetowych obsługiwanych przez strony trzecie, z którymi zawarliśmy umowę o świadczenie tych usług. W przypadku kliknięcia łącza znajdującego się w naszych witrynach internetowych lub w dowolnej innej witrynie internetowej należy zawsze spojrzeć na pasek lokalizacji w przeglądarce, aby sprawdzić, czy nastąpiło połączenie z inną witryną. Niniejsza Polityka i nasza odpowiedzialność są ograniczone do naszych własnych praktyk gromadzenia informacji. Nie ponosimy odpowiedzialności i nie zawsze możemy zapewnić praktyki gromadzenia informacji lub polityki prywatności innych witryn internetowych prowadzonych przez strony trzecie lub naszych usługodawców, w przypadku, gdy przesyłasz swoje dane osobowe bezpośrednio do takich witryn. Ponadto nie możemy zapewnić zawartości stron internetowych obsługiwanych przez te osoby trzecie lub naszych usługodawców, nawet jeśli są dostępne za pośrednictwem łącza z naszych witryn internetowych. Zachęcamy do zapoznania się z polityką prywatności i bezpieczeństwa wszelkich zewnętrznych witryn internetowych przed podaniem jakichkolwiek danych osobowych podczas uzyskiwania dostępu do tych witryn.

 • Bezpieczeństwo

Chcemy, abyś czuł się pewnie podczas rejestracji w BaseStack i jesteśmy zobowiązani do ochrony gromadzonych przez nas informacji. Jesteśmy zobowiązani do ochrony Twoich danych osobowych zgodnie z odpowiednimi lokalnymi przepisami. Wdrożyliśmy odpowiednie procedury bezpieczeństwa administracyjnego, technicznego i fizycznego, aby pomóc chronić dane osobowe, które nam przekazujesz. Tylko upoważnieni pracownicy mają dostęp do danych osobowych i mogą to robić tylko w przypadku dozwolonych funkcji biznesowych.

Dane osobowe, które zbieramy od Ciebie online, są przechowywane przez nas i / lub naszych usługodawców w bazach danych chronionych za pomocą połączenia fizycznej i elektronicznej kontroli dostępu, technologii zapory i innych uzasadnionych środków bezpieczeństwa. Niemniej jednak takie środki bezpieczeństwa nie mogą zapobiec wszelkiej utracie, niewłaściwemu wykorzystaniu lub zmianie danych osobowych, a my nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub zobowiązania związane z takimi incydentami w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo. Tam, gdzie jest to wymagane przez prawo, powiadomimy Cię o każdej takiej utracie, niewłaściwym wykorzystaniu lub zmianie danych osobowych, które mogą Cię dotyczyć, abyś mógł podjąć odpowiednie działania w celu należytej ochrony swoich praw.

 • Reklama ukierunkowana

Tam, gdzie jest to dozwolone przez prawo, możemy współpracować z innymi firmami w celu udostępniania reklam lub materiałów marketingowych, które naszym zdaniem mogą być dla Ciebie odpowiednie i przydatne. Może to obejmować reklamy wyświetlane w naszych własnych witrynach internetowych lub aplikacjach, wysyłane przez nas komunikaty lub reklamy wyświetlane przez nas w witrynach internetowych innych firm. Reklamy, które widzisz, mogą opierać się na informacjach zebranych przez nas lub osoby trzecie i / lub mogą być oparte na Twoich działaniach w naszych witrynach internetowych lub witrynach stron trzecich.

 

7. Małoletnie dzieci

Zdajemy sobie sprawę, jak ważna jest ochrona prywatności dzieci. Nasza strona internetowa i aplikacje sprzedają produkty lub usługi związane z działaniami, w których dzieci mogą uczestniczyć za zgodą rodziców lub opiekunów, jednak poza celami rezerwacji, nie żądamy ani nie zbieramy danych osobowych od dzieci. Jeśli masz mniej niż 16 lat lub jesteś niepełnoletni w jurysdykcji, w której uzyskujesz dostęp do naszej strony internetowej, możesz korzystać z naszej strony internetowej i systemu rezerwacji wyłącznie za zgodą rodzica lub opiekuna.

 

8. Aplikacje

Kiedy pobierasz lub rejestrujesz się w celu korzystania z jednej z naszych aplikacji, możesz przesłać nam dane osobowe, takie jak imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu, data urodzenia, nazwa użytkownika, hasło i inne informacje rejestracyjne, dane finansowe i dane karty kredytowej, opis osobisty i / lub zdjęcie.

Ponadto, gdy korzystasz z naszych aplikacji, możemy automatycznie zbierać określone informacje, w tym informacje techniczne dotyczące Twojego urządzenia mobilnego, unikalny identyfikator Twojego urządzenia, informacje o Twojej sieci komórkowej, typ używanej przeglądarki mobilnej oraz informacje o sposobie korzystania z aplikacji.

W zależności od konkretnej aplikacji, z której korzystasz i dopiero po wyrażeniu zgody na takie zbieranie, możemy również zbierać informacje przechowywane na Twoim urządzeniu, w tym dane kontaktowe, listy znajomych, dane logowania (w razie potrzeby, aby umożliwić nam komunikację z innymi aplikacjami na Twoje żądanie), zdjęcia, filmy, informacje o lokalizacji lub inne treści cyfrowe. Jesteś właścicielem wszelkich oryginalnych zdjęć i filmów, które możesz opublikować, ale udzielasz nam nieograniczonego prawa do ich wykorzystywania i pozwalasz nam udostępniać je w dowolnym miejscu na świecie, nie płacąc za to. Więcej informacji na temat rodzajów gromadzonych przez nas informacji można znaleźć w oświadczeniu o ochronie prywatności dla każdej aplikacji. Jeśli masz mniej niż 16 lat (lub jesteś niepełnoletni w jurysdykcji, w której uzyskujesz dostęp do naszych aplikacji, możesz korzystać z naszej aplikacji i systemu rezerwacji wyłącznie za zgodą rodzica lub opiekuna).

 

9. Wybór

Zawsze możesz wybrać, jakie dane osobowe (jeśli w ogóle) chcesz nam przekazać. Jeśli jednak zdecydujesz się nie podawać pewnych szczegółów, może to wpłynąć na niektóre Twoje doświadczenia z nami (na przykład nie możemy przyjąć rezerwacji bez nazwiska).

Jeśli podasz nam swoje dane kontaktowe (np. Adres pocztowy, adres e-mail, numer telefonu lub numer faksu), możemy skontaktować się z Tobą, aby poinformować Cię o oferowanych produktach, usługach, promocjach i wydarzeniach, które naszym zdaniem mogą Cię zainteresować. Ponadto, jeśli wyraziłeś na to zgodę, możemy również udostępniać Twoje dane osobowe starannie wybranym stronom trzecim, które mogą komunikować się bezpośrednio z Tobą. Zawsze możesz zdecydować, czy chcesz otrzymywać jakąkolwiek lub wszystkie te wiadomości, kontaktując się z nami w sposób opisany w sekcji 13 poniżej lub postępując zgodnie z instrukcjami „anulowania subskrypcji” zawartymi w wiadomościach.

Jeśli masz u nas konto, prosimy o wskazanie swoich preferencji dotyczących komunikacji w momencie składania wniosku lub podczas tworzenia profilu użytkownika. Możemy również poprosić Cię o wskazanie, w jaki sposób chciałbyś otrzymywać oferty, informacje marketingowe i promocyjne (np. Pocztą elektroniczną lub pocztą tradycyjną) oraz czy chciałbyś brać udział w ankietach. Po wskazaniu swoich preferencji zawsze możesz je zmienić.

W niektórych jurysdykcjach, oprócz wyrażenia przez Ciebie zgody na niniejszą Politykę, przepisy dotyczące prywatności danych mogą wymagać od nas uzyskania oddzielnej zgody, zanim wyślemy Ci informacje, o które nie prosiłeś. W pewnych okolicznościach Twoja zgoda może być sugerowana (np. Gdy komunikacja jest wymagana w celu spełnienia twoich żądań i / lub gdy dobrowolnie zgłosiłeś informacje do wykorzystania przez nas). W innych przypadkach możemy zwrócić się o Twoją wyraźną zgodę, zgodnie z obowiązującymi przepisami (np. Gdy zebrane informacje są uważane za wrażliwe dane osobowe zgodnie z lokalnymi przepisami).

Będziemy przestrzegać wszelkich Twoich żądań, aby nie wysyłać Ci materiałów marketingu bezpośredniego. Po otrzymaniu takiej prośby Twoje dane kontaktowe zostaną „ukryte”, a nie usunięte. Zapewni to, że Twoje żądanie zostanie zarejestrowane i zachowane, chyba że udzielisz późniejszej zgody, która je zastąpi.

 

10. Aktualizowanie lub uzyskiwanie dostępu do danych osobowych

Zgodnie z europejskim prawem o ochronie danych RODO przysługują Ci różne prawa w odniesieniu do przetwarzanych przez nas danych osobowych. Obejmują one:

 • Prawo do informacji;
 • Prawo dostępu;
 • Prawo do sprostowania;
 • Prawo do usunięcia;
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania;
 • Prawo do przenoszenia danych;
 • Prawo do sprzeciwu;
 • Prawa związane z istnieniem zautomatyzowanego podejmowania decyzji i profilowania.

Więcej informacji na temat Twoich praw do RODO można znaleźć tutaj.

Z pewnymi ograniczonymi wyjątkami masz prawo do dostępu i aktualizacji przechowywanych danych osobowych. Jeśli chcesz zapytać o jakiekolwiek dane osobowe, które możemy o Tobie posiadać, możesz to zrobić, kontaktując się z nami pod adresami podanymi w sekcji 13 poniżej. Pamiętaj, aby podać swoje pełne imię i nazwisko, adres i numer telefonu oraz kopię dokumentu potwierdzającego Twoją tożsamość (takiego jak dowód osobisty lub paszport), abyśmy mogli ustalić Twoją tożsamość i czy mamy jakiekolwiek dane osobowe dotyczące Ciebie lub na wypadek konieczności skontaktowania się z Tobą, aby uzyskać dodatkowe informacje, których możemy potrzebować do podjęcia takiej decyzji. Jeśli złożysz więcej niż jedną prośbę w krótkich odstępach czasu, możemy odpowiedzieć na Twoje kolejne żądanie, odwołując się do naszej wcześniejszej odpowiedzi i wskazując tylko pozycje, które uległy istotnej zmianie.

Możesz zażądać, abyśmy poprawili, usunęli i / lub zaprzestali lub ograniczyli przetwarzanie lub wykorzystywanie danych osobowych, które posiadamy o Tobie, wysyłając list lub e-mail na adresy podane w sekcji 13 poniżej. Jeśli zgodzimy się, że dane osobowe są nieprawidłowe lub że należy zaprzestać ich przetwarzania, usuniemy lub poprawimy dane osobowe. Jeśli nie zgodzimy się, że dane osobowe są nieprawidłowe, poinformujemy Cię, że się nie zgadzamy, wyjaśnimy Ci odmowę i odnotujemy fakt, że uważasz, że dane osobowe są nieprawidłowe w odpowiednich plikach.

Możesz również skorzystać z prawa do przenoszenia danych, kontaktując się z nami pod adresami podanymi w sekcji 13 poniżej.

Wreszcie, w pewnych okolicznościach możesz mieć możliwość sprzeciwienia się przetwarzaniu Twoich danych osobowych ze względu na Twoją szczególną sytuację. Możesz to zrobić, kontaktując się z nami pod adresami podanymi w sekcji 13 poniżej. Jeśli zgodzimy się, że masz prawo do wniesienia sprzeciwu, zaprzestaniemy przetwarzania Twoich danych osobowych.

Jeśli nie jesteś zadowolony ze sposobu, w jaki rozpatrzyliśmy Twoją prośbę, możesz przekazać swoje obawy do Specjalisty ds. Prywatności, wysyłając wiadomość e-mail na adres privacy@basestack.com

 

11. Zmiany w niniejszej Polityce

Niniejsza Polityka może ulec zmianie. W przypadku zmiany Polityki podejmiemy odpowiednie kroki, aby zwrócić uwagę na tę poprawkę.

 

12. Prośba o dostęp do danych osobowych / pytania lub skargi

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszej Polityki, opisanego przetwarzania Twoich danych, wątpliwości lub reklamacje w związku z administrowaniem Polityką, lub jeśli chciałbyś złożyć wniosek (w sposób opisany w punkcie 10 powyżej) aby skorzystać ze swoich praw w odniesieniu do danych osobowych, które przechowujemy na Twój temat, skontaktuj się z nami pod adresem privacy@basestack.gg.

Jeśli masz jakiekolwiek skargi, które nie zostaną rozwiązane w ramach procesów opisanych w niniejszej polityce, masz prawo złożyć skargę do odpowiedniego organu ochrony danych w kraju, w którym jesteś zarejestrowany.

 

13. Jak możesz się z nami skontaktować

W przypadku pytań dotyczących niniejszej Polityki prywatności prosimy o kontakt pod adresem:

Email:   privacy@basestack.gg

Poczta: 19 Berkeley Street, Londyn W1J 8ED

Postaramy się odpowiedzieć na Twoje zapytanie w ciągu 48 godzin.