Zasady i Warunki

1. DEFINICJE
Następujące wyrażenia mają następujące znaczenie:
1.1. „Aktywność” oznacza działalność związaną z grami BaseStack Esports, w tym między innymi płatne gry online, prywatne gry online, turnieje gier e-sportowych, działalność i wydarzenia wydawców e-sportu, a „Działania” będą odpowiednio interpretowane.
1.2. „Umowa” oznacza umowę pomiędzy BaseStack a klientem dotyczącą świadczenia Usług, obejmującą niniejsze warunki rezerwacji, Zrzeczenie się, politykę prywatności BaseStack;
1.3. “BaseStack” means [Base Stack SPV Z.O.O.] (Registered Company Number PL 5213889106) whose registered address is [PLAC IRENEUSZA GUGULSKIEGO 1, 02-661 WARSZAWA, POLAND].
1.4. „Lokalizacja BaseStack” oznacza obiekt zapewniany przez BaseStack, w którym świadczone są Usługi;
1.5. „Personel BaseStack” oznacza pracownika (ów) lub przedstawiciela (przedstawicieli) BaseStack, którzy nadzorują Działania w Lokalizacji BaseStack;
1.6. „Rezerwacja” oznacza dokonanie rezerwacji osobiście lub za pośrednictwem systemu rezerwacji online BaseStack w celu korzystania z Usług i uczestniczenia w Działaniach w Lokalizacji BaseStack zgodnie z niniejszymi Warunkami rezerwacji. „Rezerwacja” i „Zarezerwowana” należy odpowiednio interpretować.
1.7. „Potwierdzenie rezerwacji” oznacza pisemną wiadomość od BaseStack potwierdzającą planowaną datę i godzinę Aktywności zarezerwowanych przez Klienta;
1.8. „Warunki rezerwacji” oznaczają warunki określone w niniejszym dokumencie oraz wszelkie późniejsze warunki uzgodnione na piśmie przez BaseStack;
1.9. „Klient” oznacza dowolną osobę, firmę lub organizację, która kupuje Usługi od BaseStack dla siebie i / lub innych Uczestników w celu podjęcia działań w Lokalizacji BaseStack;
1.10. „Prawa własności intelektualnej” oznaczają każdy patent, znak towarowy, znak usługowy, zarejestrowany projekt, prawa autorskie, prawo do wzoru, prawo do wyodrębniania lub wykorzystywania informacji z bazy danych, prawa do baz danych, know-how, poufne informacje lub proces, jakikolwiek wniosek o którykolwiek z powyżej, oraz wszelkie inne prawa własności intelektualnej uznane w dowolnej części świata, niezależnie od tego, czy istnieją obecnie lub o które wnioskowano;
1.11. „Uczestnik” oznacza każdą osobę wchodzącą do Lokalizacji BaseStack w celu podjęcia działań;
1.12. „Usługi” oznaczają dostarczanie platform do gier i innego sprzętu do gier oraz innych udogodnień dla Klienta w celu podjęcia działań;
1.13. „Zrzeczenie się” oznacza formularz „Potwierdzenie ryzyka i Zrzeczenie się odpowiedzialności”, który Klient i każdy Uczestnik muszą wypełnić przed podjęciem działań.

2. OGÓLNE
2.1. Niniejsza Umowa obejmująca niniejsze Warunki rezerwacji i Zrzeczenie się mają zastosowanie do każdej Rezerwacji wszelkich Usług i Aktywności BaseStack.
2.2. Klient przyjmuje do wiadomości, że niniejsze Warunki Rezerwacji zawierają ważne informacje dotyczące udziału w jakimkolwiek Działaniu Klienta i / lub dowolnego Uczestnika w ramach swojej strony i upewnia się, że wszyscy członkowie ich strony są świadomi i wyrażają zgodę na związanie się niniejszą Umową.
2.3. BaseStack zastrzega sobie prawo do odmowy dostępu lub wyrzucenia Klienta lub Uczestnika z dowolnej Lokalizacji BaseStack, który: nie przestrzega niniejszych Warunków i Warunków lub Zrzeczenia się; używa wulgarnego języka; niewłaściwie używa przedmiotów i składników Usług w dowolnej Lokalizacji BaseStack; są agresywne lub obraźliwe lub w jakikolwiek sposób stanowią zagrożenie dla innych Klientów BaseStack i / lub Uczestników lub personelu BaseStack.
2.4. Żadna zmiana niniejszych Warunków rezerwacji nie jest wiążąca, chyba że została uzgodniona na piśmie przez BaseStack.
2.5. BaseStack zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Usługach i / lub wszelkich działaniach, które mogą być dostępne z dowolnego powodu.
2.6. BaseStack nie gwarantuje, że system rezerwacji online BaseStack będzie dostępny przez cały czas.
2.7. System rezerwacji BaseStack jest przeznaczony wyłącznie do użytku domowego i prywatnego. Klienci zgadzają się nie używać systemu rezerwacji do jakichkolwiek celów komercyjnych lub biznesowych, a BaseStack nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę zysków, utratę działalności, przerwy w działalności lub utratę możliwości biznesowych.
2.8. BaseStack nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody spowodowane przez wirusy, rozproszony atak typu „odmowa usługi” lub inne technologicznie szkodliwe materiały, które mogą zainfekować Twój sprzęt komputerowy, programy komputerowe, dane lub inne zastrzeżone materiały w wyniku korzystania z systemu rezerwacji BaseStack lub w witrynie BaseStack.gg.
2.9. BaseStack nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zawartość witryn internetowych reklamowanych w witrynie BaseStack.gg lub do których prowadzą łącza. Takie linki nie powinny być interpretowane jako popieranie przez nas tych stron internetowych. BaseStack nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody, które mogą wyniknąć z ich używania.
2.10. Wszyscy Klienci i Uczestnicy w wieku 12 lat i młodsi muszą być zarejestrowani, pod nadzorem osoby uczestniczącej w wieku co najmniej 18 lat.
2.11. Każdy Klient lub Uczestnik korzystający z usług BaseStack, który ma mniej niż osiemnaście (18) lat, musi mieć Zrzeczenie się wypełnione przez rodzica lub opiekuna odpowiedzialnego za jego opiekę. Jeżeli rodzic lub opiekun wypełniający Zrzeczenie się nie jest bezpośrednim rodzicem lub opiekunem Uczestnika, osoba wypełniająca i podpisująca Zrzeczenie oświadcza, że ma upoważnienie od bezpośredniego rodzica lub opiekuna Uczestnika do podpisania oświadczenia o zrzeczeniu się ryzyka, a BaseStack będzie polegać na takie pisemne oświadczenie, jakby zostało złożone przez bezpośredniego rodzica lub opiekuna Uczestnika.
2.12. Żaden Uczestnik nie może powodować szkód w obiektach BaseStack, Usługach, osprzęcie lub wyposażeniu. Jeżeli szkoda zostanie spowodowana przez Klienta lub Uczestnika obecnego na podstawie potwierdzenia Rezerwacji, Klient niniejszym przyjmuje do wiadomości, że ponosi odpowiedzialność za takie szkody (w tym przypadkowe) spowodowane przez takiego Uczestnika.
2.13. BaseStack nie ponosi żadnej odpowiedzialności za utratę, kradzież lub uszkodzenie mienia lub rzeczy Klienta lub jakiegokolwiek Uczestnika podczas przebywania w Lokalizacji BaseStack. Dlatego nie należy pozostawiać pieniędzy ani kosztowności bez opieki.

3. REZERWACJE
3.1. Dokonywanie rezerwacji
3.1.1. Dokonując Rezerwacji, Klient zgadza się, że każde użycie systemu rezerwacji online, dokonana Rezerwacja i korzystanie z Usługi w Lokalizacji BaseStack podlega niniejszemu regulaminowi.
3.1.2. Aby dokonać Rezerwacji, Klient musi być członkiem BaseStack i posiadać Konto BaseStack w celu ukończenia Rezerwacji. Jeśli nie ukończył 18 lat, Klient musi potwierdzić, że ma zgodę rodzica lub opiekuna na dokonanie Rezerwacji.
3.1.3. Przed dokonaniem Rezerwacji Klient musi określić:
3.1.3.1. która lokalizacja BaseStack ma być odwiedzona;
3.1.3.2. dzień, w którym Klient chce dokonać Rezerwacji;
3.1.3.3. Ilu graczy jest w grupie klienta. Jedna Rezerwacja może obejmować maksymalnie 6 Uczestników; i
3.1.3.4. Jak długo trwa rezerwacja (od 1 do 8 pełnych godzin).
3.1.4. Po dostarczeniu tych informacji zostaną wyświetlone dostępne do zarezerwowania przedziały czasowe na podstawie podanych informacji wraz z ceną należną za każdy z nich. Ceny przedziałów czasowych mogą się różnić.
3.1.5. Po wybraniu przedziału czasowego dla Rezerwacji, Klient będzie miał dziesięć minut na dokończenie Rezerwacji, w tym dokonanie płatności lub wybrane zarezerwowane przedziały czasowe zostaną udostępnione do rezerwacji innemu Klientowi.
3.1.6. Klient zostanie następnie poproszony o potwierdzenie danych kontaktowych osoby dokonującej Rezerwacji oraz nazwisk i wieku Uczestników, którzy będą korzystać z Usług, które są rezerwowane (nie muszą to być te same osoby, co osoba dokonująca Rezerwacji).
3.1.7. Wymagane jest podanie danych dotyczących wieku, ponieważ BaseStack może ograniczyć dostęp do niektórych gier na podstawie wieku graczy i / lub może wymagać zgody rodzica / opiekuna, aby Uczestnicy mogli grać w określone gry z ograniczeniem wiekowym. Uczestnicy w wieku poniżej 12 lat nie mogą pozostawać w BaseStack bez nadzoru rodzica lub opiekuna.
3.2. Cena i płatność
3.2.1. Wszystkie Rezerwacje muszą być opłacone w momencie Rezerwacji według stawek i cen reklamowanych przez BaseStack. Ceny są cenami za osobę, chyba że są częścią rezerwacji na imprezę i nie są zależne od wieku.
3.2.2. Płatność za rezerwację zostanie pobrana w następującej kolejności:
3.2.2.1. z wszelkich środków przechowywanych w portfelu BaseStack powiązanym z Twoim kontem BaseStack; i
3.2.2.2. jeśli Klient nie ma żadnych środków w Twoim portfelu BaseStack lub saldo pozostaje płatne po pobraniu środków z jego portfela BaseStack, Klient zostanie poproszony o uregulowanie pozostałego salda opłaty rezerwacyjnej za pomocą karty kredytowej lub debetowej w czas dokonywania Rezerwacji.
3.2.3. BaseStack prześle potwierdzenie rezerwacji, wyszczególniające wszystkie Aktywności zarezerwowane przez Klienta oraz datę i godzinę zarezerwowaną na takie Działania. Wszystkie prośby o rezerwację zostaną uznane za przyjęte przez BaseStack dopiero po wydaniu takiego potwierdzenia rezerwacji.
3.2.4. Jeżeli potwierdzenie rezerwacji będzie zawierało jakikolwiek błąd lub pominięcie; Klient powiadomi BaseStack po otrzymaniu.
3.2.5. BaseStack zastrzega sobie prawo do zmiany dowolnej reklamowanej ceny lub oferty w dowolnym momencie. BaseStack przekaże możliwie najwięcej powiadomienia, jeśli wystąpią jakiekolwiek wahania cen.
3.3. Rezerwacje na imprezy
3.3.1. Wartość Rezerwacji Imprezowej należy opłacić w całości w momencie Rezerwacji.
3.3.2. Strona klienta musi przybyć do lokalizacji BaseStack piętnaście (15) minut przed planowanym czasem rozpoczęcia imprezy. Po przyjeździe Klient musi zgłosić się do gospodarza imprezy, który następnie wyjaśni proces Rezerwacji. Prawa do przyjęcia można odmówić w dowolnym momencie, jeśli personel BaseStack uzna to za stosowne.
3.3.3. W przypadku spóźnienia się Klienta, nie zostanie mu automatycznie przyznany pełny wymiar czasu Rezerwacji na platformach do gier lub Aktywności i będzie on uzależniony od dostępności i według uznania personelu BaseStack.
3.4. Anulowanie
3.4.1. Klient jest uprawniony do anulowania Rezerwacji, pod warunkiem, że BaseStack otrzyma takie żądanie anulowania co najmniej Dwadzieścia Osiem Dni przed datą i godziną podaną w potwierdzeniu Rezerwacji. BaseStack umożliwi Klientowi zmianę harmonogramu anulowanej Rezerwacji, pod warunkiem dotrzymania okresu wypowiedzenia w ramach tej klauzuli, jednak, jeśli Rezerwacja zostanie anulowana w ciągu 28 dni od potwierdzonej Rezerwacji, wówczas nie zostanie dokonany zwrot pieniędzy ani wyznaczony inny termin Rezerwacji. W celu uniknięcia wątpliwości, jeśli BaseStack według własnego uznania i w wyjątkowych okolicznościach zdecyduje się zezwolić Klientowi na zmianę harmonogramu bez opłat pomimo tego, że Klient nie dostarczył powiadomienia wymaganego przez tę klauzulę, wówczas wszelkie późniejsze anulowanie przez Klienta w odniesieniu do nowego terminu Rezerwacji skutkuje brakiem zwrotu kosztów lub alternatywnym terminem Rezerwacji, niezależnie od ilości dni poprzedzających zawiadomienie o takowym późniejszym anulowaniu.
3.4.2. BaseStack ma prawo anulować rezerwację w dowolnym momencie i z dowolnego powodu. W przypadku, gdy BaseStack podejmie decyzję o anulowaniu Rezerwacji Klienta, dołoży wszelkich uzasadnionych starań, aby powiadomić o tym Klienta tak szybko, jak to możliwe, a Klientowi przysługuje pełny zwrot kosztów ograniczony do kwot zapłaconych w związku z anulowaniem Rezerwacji i żadne inne odszkodowanie nie będzie należne.

4. OBOWIĄZKI STRON
4.1. Klient i wszyscy Uczestnicy muszą być członkami BaseStack, aby dokonywać rezerwacji i logować się do korzystania z usług BaseStack.
4.2. Klient i wszyscy Uczestnicy (lub ich rodzic / opiekun, jeśli nie ukończyli 16 lat, muszą zapoznać się z niniejszym Regulaminem, a także warunkami formularza potwierdzenia ryzyka i zrzeczenia się odpowiedzialności BaseStack („Zrzeczenie się”), aby uzyskać dostęp do lokalizacji i usług BaseStack. Potwierdzenie akceptacji Zrzeczenia się zostanie zachowane na Koncie Uczestnika BaseStack i pozostanie ważne przez okres 12 miesięcy od daty akceptacji przez niego lub jego rodzica / opiekuna.
4.3. Klient i / lub wszyscy Uczestnicy muszą być zarejestrowani w BaseStack przez pracownika BaseStack w czasie wizyty. Należy podać i zarejestrować następujące dane: imię i nazwisko, wiek, numer członkowski BaseStack, podpis, rodzaj użytkowania, czas i datę wpisu. BaseStack zastrzega sobie prawo do odmowy wstępu lub wyrzucenia Klienta i dowolnego Uczestnika z Lokalizacji BaseStack w przypadku podania fałszywych lub niedokładnych informacji.
4.4. Klient i Uczestnicy mogą opuścić Lokalizację BaseStack i powrócić, ale muszą postępować zgodnie z procesem wylogowania i logowania obowiązującym w Lokalizacji oraz są zobowiązani do zachowania opaski lub pieczęci wydanej przez BaseStack w celu ponownego wejścia.
4.5. Obowiązkiem Klienta i wszystkich Uczestników jest zapewnienie, że dotrą do Lokalizacji BaseStack w odpowiednim czasie, aby się zarejestrować i rozpocząć jakąkolwiek Aktywność w dniu i o godzinie podanej w potwierdzeniu Rezerwacji. BaseStack zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia w przypadku spóźnionego przyjazdu powyżej 15 minut od rozpoczęcia Rezerwacji oraz do anulowania Rezerwacji i udostępnienia zestawów innym Klientom. BaseStack nie jest zobowiązana do oferowania zwrotu kosztów, zmiany rezerwacji lub rekompensaty w takich okolicznościach.
4.6. Jeśli Klient spóźni się i nadal będzie chciał korzystać z zarezerwowanych zestawów, a zestawy są nadal dostępne, Klient będzie musiał dokonać kolejnej Rezerwacji i uiścić odpowiednie opłaty za Rezerwację zestawów.
4.7. Jeśli Klient poinformuje, że chciałby zaprzestać korzystania z Usługi przed upływem zarezerwowanego czasu lub jeśli mamy uzasadnione powody, aby sądzić, że Klient lub Uczestnicy zaprzestali korzystania z platform i nie zamierzają do nich wracać, BaseStack zastrzega sobie prawo do anulowania wszelkiego pozostałego czasu Rezerwacji i udostępnienie zestawów innym Klientom do Rezerwacji. W takim przypadku Klient nie będzie mógł wrócić do korzystania z platform bez uiszczenia dodatkowej opłaty rezerwacyjnej. BaseStack nie jest zobowiązana do zaoferowania w takich okolicznościach zwrotu pieniędzy, zmiany rezerwacji lub rekompensaty za jakikolwiek zaległy czas pozostały w rezerwacji.
4.8. Za pośrednictwem Usług Klient uzyska dostęp do treści odpowiednich do wieku. BaseStack zastrzega sobie prawo do zażądania dowodu wieku, którym może być tylko jedno z poniższych: prawo jazdy, paszport lub dowód potwierdzający wiek władz lokalnych. BaseStack może ograniczyć dostępność niektórych treści związanych z wiekiem, jeśli uniknięcie ich ujawnienia innym użytkownikom lub klientom detalicznym jest niemożliwe, i zastrzega sobie prawo do zażądania od Klientów i / lub Uczestników zaprzestania odtwarzania treści, do których dostęp uzyskano z ich Steam, Xbox Live, PSN lub innych kont do gry za pośrednictwem usług BaseStack, jeśli uważa się, że jest ono nieodpowiednie dla wieku, ale nie przyjmuje odpowiedzialności za dostępność takich treści.
4.9. Aby uzyskać pozwolenie na wejście do Lokalizacji BaseStack, Klient i wszyscy Uczestnicy zgadzają się:
4.9.1. Zawsze nosić opaskę / pieczęć wydaną przez BaseStack.
4.9.2. Nie odtwarzać treści z ograniczeniem wiekowym, które są nieodpowiednie dla ich wieku.
4.9.3. Nie pokazywać innym Klientom lub Uczestnikom treści z ograniczeniem wiekowym, które są nieodpowiednie dla ich wieku.
4.9.4. Nie uzyskiwać dostępu do żadnych ustawień sterowania na sprzęcie do gier bez wyraźnej zgody kierownictwa BaseStack, w tym między innymi ustawień technicznych, dostępu do Internetu oraz przesyłania / pobierania danych i plików.
4.9.5. Aby natychmiast zgłosić pracownikowi BaseStack każde niewłaściwe użycie lub uszkodzenie własności BaseStack, celowe lub przypadkowe.
4.9.6. Informowanie BaseStack o wszelkich schorzeniach lub alergiach, w tym o padaczce wrażliwej na światło, przed wejściem.
4.10. Udział w działaniu nie jest pozbawiony ryzyka, a poważne nadużycie może być śmiertelne. Wszyscy Uczestnicy powinni zwracać baczną uwagę na wszelkie informacje dotyczące bezpieczeństwa udzielane przez personel BaseStack przed podjęciem swoich działań. Po uzyskaniu pozwolenia na wejście Uczestnicy nie będą bezpośrednio ani w sposób ciągły nadzorowani przez pracownika BaseStack.
4.11. BaseStack nie zapewnia ani nie przyjmuje odpowiedzialności za nadzór osób poniżej 18 roku życia w żadnej lokalizacji BaseStack.
4.12. Klient i wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że nie powinni podejmować Działania, jeśli nie są do tego fizycznie lub psychicznie zdolni. Klient i wszyscy Uczestnicy podlegają wszelkim ograniczeniom wiekowym i zdrowotnym, które mogą być wskazane w przypadku każdej Aktywności, jak określono w momencie Rezerwacji. Uczestnicy będą musieli zaświadczyć, że nie cierpią na żadną chorobę, która zwiększałaby prawdopodobieństwo, że będą uczestniczyć w jakimkolwiek incydencie, który może spowodować obrażenia ich lub innych. Wszelkie wątpliwości należy zgłaszać członkowi personelu BaseStack przed wizytą. Każdy, kto nie spełnia tych wymagań, nie będzie mógł podjąć działań. Obowiązkiem Klienta jest upewnienie się, że wszyscy członkowie Twojej grupy spełniają te wymagania.
4.13. Uczestnicy muszą być odpowiednio ubrani, a ze względów bezpieczeństwa i higieny BaseStack zastrzega sobie prawo do odmowy wstępu lub udziału w jakiejkolwiek Działalności każdego Uczestnika, który nie jest odpowiednio ubrany.
4.14. BaseStack dołoży wszelkich uzasadnionych starań, aby zapewnić, że każda Aktywność zarezerwowana przez Klienta rozpocznie się w zarezerwowanym czasie. Czas dostawy nie jest najważniejszy dla Umowy, a BaseStack nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, koszty, szkody, opłaty lub wydatki spowodowane bezpośrednio lub pośrednio opóźnieniem w dostarczeniu Usług.
4.15. BaseStack ma prawo uniemożliwić Uczestnikowi podjęcie lub ukończenie Działania, który jego zdaniem działa w sposób groźny lub niebezpieczny i / lub może wyrządzić krzywdę sobie, innym lub sprzętowi w Lokalizacji BaseStack. Obejmuje to Uczestnika, który nie przestrzega zasad bezpieczeństwa, porad personelu BaseStack, jakiegokolwiek obowiązującego systemu bezpieczeństwa lub każdego, kto jest uważany za będącego pod wpływem alkoholu lub narkotyków.
4.16. BaseStack nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zwroty lub rekompensaty w przypadku, gdy jakiemukolwiek Uczestnikowi nie zezwala się na podjęcie lub nie kończy Działania lub zdecyduje się go nie podejmować.

5. ŻYWNOŚĆ I NAPOJE
5.1. Żywności i napojów nie wolno wnosić do Lokalizacji BaseStack, chyba że zostało to wcześniej uzgodnione z personelem BaseStack.
5.2. Przekąski zakupione w BaseStack można spożywać w wyznaczonych miejscach.
5.3. Klienci muszą upewnić się, że wszelkie resztki żywności lub opakowania zostaną usunięte tak szybko, jak to możliwe, i natychmiast zgłosić wszelkie wycieki pracownikowi BaseStack.

6. ZWROTY I ZMIANY
6.1. Wszelkie zwroty należne zgodnie z niniejszymi Warunkami rezerwacji można dokonać na tę samą kartę debetową lub kredytową, której użyto do dokonania rezerwacji. Jeśli karta wygasła, przelewem bankowym.
6.2. Zmiany w Rezerwacjach będą dostępne wyłącznie w sposób określony powyżej.

7. NASZE KORZYSTANIE Z INFORMACJI
7.1. Informacje przekazane nam podczas dokonywania Rezerwacji są wykorzystywane wyłącznie w celu dokonania Rezerwacji i udostępnienia Usług w BaseStack Klientowi i Uczestnikom.
7.2. Zastrzegamy sobie prawo do gromadzenia, przechowywania i wykorzystywania informacji, w ich oryginalnej lub dowolnej przetworzonej formie, do celów BaseStack lub do celów jakiejkolwiek umowy ze stronami trzecimi. BaseStack zawsze przestrzega przepisów RODO i lokalnych przepisów o ochronie danych podczas przetwarzania danych klientów oraz zgodnie z naszą Polityką prywatności.

8. FOTOGRAFIA, NAGRYWANIE I STREAM
8.1. Klient i Uczestnicy zgadzają się, że tam, gdzie usługi transmisji na żywo z gier są udostępniane i wykorzystywane, wszelkie utworzone treści i powiązane prawa są własnością BaseStack i mogą być wykorzystywane na miejscu w Lokalizacji BaseStack, w innych Lokalizacjach BaseStack i mogą być przechowywane do celów marketingowych bez zobowiązań do zapłaty.
8.2. Klient i Uczestnicy zgadzają się, że podczas korzystania z usług BaseStack mogą być fotografowani, ich wizerunek może być przechwytywany i używany do celów marketingowych bez obowiązku zapłaty.
8.3. BaseStack wdrożyło procedury zapewniające bezpieczeństwo i dobre samopoczucie wszystkich swoich Klientów podczas korzystania z lokalizacji BaseStack. Chociaż BaseStack zezwala na używanie sprzętu fotograficznego i nagrywającego, takiego jak aparaty fotograficzne i telefony komórkowe, w Lokalizacji BaseStack, jeśli użytkownik tego sprzętu nie uczestniczy w tym czasie w Działaniu, BaseStack wymaga, aby takie użycie było ograniczone do zdjęć lub nagrywania tylko Klienta lub osób ze strony tego Klienta.
8.4. Zabrania się używania sprzętu fotograficznego i nagrywającego, takiego jak aparaty fotograficzne i telefony komórkowe, w żadnych okolicznościach w toaletach lub w innych miejscach, o których BaseStack zdecyduje według własnego uznania.
8.5. BaseStack zastrzega sobie prawo do odmowy lub cofnięcia pozwolenia każdemu, kto używa jakiegokolwiek sprzętu fotograficznego lub nagrywającego, jeśli BaseStack uzna, że bezpieczeństwo i dobro jego Klientów było lub będzie zagrożone.
8.6. Każdy, kto robi zdjęcia lub używa sprzętu nagrywającego, który zostanie uznany przez BaseStack za natrętny lub nieodpowiedni, zostanie poproszony o opuszczenie obiektu i może zostać zgłoszony na policję. BaseStack nie jest zobowiązana do oferowania w takich okolicznościach zwrotu pieniędzy, zmiany rezerwacji lub rekompensaty za czas pozostały w rezerwacji.
8.7. BaseStack prosi swoich Klientów o zachowanie czujności podczas korzystania z Lokalizacji BaseStack i zgłaszanie pracownikom BaseStack wszelkich podejrzeń, jakie mogą mieć co do korzystania ze sprzętu fotograficznego.

9. POLITYKA ZAGUBIONYCH WŁASNOŚCI
9.1. Wszelkie mienie wchodzące w posiadanie BaseStack będzie traktowane odpowiedzialnie, z należytym poszanowaniem praw i tytułów właścicieli. Mienie sklasyfikowane jako znalezione zostanie, w miarę możliwości, ponownie połączone z właścicielem. Jeśli właściciela nie można odnaleźć, BaseStack zutylizuje go zgodnie z niniejszymi wytycznymi. BaseStack nie pozbawia innych ich własności, chyba że jest to zgodne z prawem.
9.2. Oczekuje się, że Klient zgłosi BaseStack wszelkie utracone mienie, niezależnie od tego, czy są one wartościowe, czy w inny sposób, w rozsądnym terminie od daty utraty przedmiotu / przedmiotów. BaseStack następnie wykorzysta wszystkie rozsądne możliwości, próbując zlokalizować przedmiot (y) i skontaktuje się z Klientem, przedstawiając swoje ustalenia.
9.3. Rzeczy znalezione w Lokalizacji BaseStack zostaną zatrzymane przez BaseStack przez maksymalny okres 30 dni, z wyjątkiem sytuacji, gdy znalezione przedmioty są lub obejmują: przedmioty elektryczne (np. Telefony komórkowe, aparaty fotograficzne), biżuterię, portfele, karty bankowe, poufne dokumenty, klucze lub wszelkie formy identyfikacji. Wszelkie elementy należące do tych kategorii będą przechowywane od daty znalezionej w Lokalizacji BaseStack przez kolejne 30 dni po standardowych 30 dniach. Jeśli właściciel nie zgłosi roszczenia do znalezionego mienia w wyznaczonym czasie i nie nadaje się do repatriacji wraz z znalazcą, zostanie poddany recyklingowi lub zniszczony w stosownych przypadkach.

10. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
10.1. Wszelkie prawa własności intelektualnej powstałe w wyniku Usług należą do BaseStack, chyba że w Umowie postanowiono inaczej
10.2. Klient i BaseStack nie będą naruszać praw własności intelektualnej osób trzecich w okresie obowiązywania niniejszej Umowy.

11. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
11.1. Klient (lub jego rodzic / opiekun, jeśli nie ukończył 18 lat) musi zapoznać się z warunkami Formularza zrzeczenia się programu BaseStack i zaakceptować je, aby uzyskać dostęp do lokalizacji i usług BaseStack. BaseStack nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie jakiejkolwiek własności lub jakiejkolwiek osoby wynikającej z Rezerwacji lub uczestnictwa w Działaniach.
11.2. Tam, gdzie miejsca parkingowe są dostępne w lokalizacji BaseStack, wszelkie pojazdy i ich zawartość są pozostawione na ryzyko właścicieli.
11.3. Żadne z postanowień niniejszych Warunków rezerwacji nie wyłącza ani nie ogranicza odpowiedzialności BaseStack za śmierć lub obrażenia ciała, jednak BaseStack nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie straty lub szkody poniesione przez Klienta lub Uczestnika w jakikolwiek sposób spowodowane w wyniku jakiegokolwiek zaniedbania, naruszenie umowy lub w inny sposób przekraczające sumy ubezpieczenia z polisy ubezpieczeniowej BaseStack w roku ubezpieczeniowym, w którym roszczenie powoda zostało zgłoszone po raz pierwszy.
11.4. BaseStack nie ponosi w żadnych okolicznościach odpowiedzialności wobec Klienta lub jakiejkolwiek strony trzeciej za jakąkolwiek pośrednią lub następczą utratę zysku, wynikowe lub inne straty ekonomiczne poniesione przez stronę w jakikolwiek sposób spowodowane w wyniku zaniedbania, naruszenia umowy, wprowadzenia w błąd lub w inny sposób.

12. ODSZKODOWANIE
Klient zwolni BaseStack z wszelkich roszczeń, kosztów i wydatków, które BaseStack może ponieść i które wynikają bezpośrednio lub pośrednio z naruszenia przez Klienta któregokolwiek z jego zobowiązań wynikających z niniejszych Warunków rezerwacji.

13. ROZWIĄZANIE
13.1. Niniejsza Umowa obowiązuje do momentu świadczenia Usług zgodnie z opisem w Potwierdzeniu rezerwacji lub do rozwiązania przez którąkolwiek ze stron zgodnie z niniejszymi Warunkami rezerwacji.
13.2. BaseStack może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeśli Klient nie dokonał żadnej należnej płatności lub jeśli Klient istotnie naruszy niniejsze Warunki Rezerwacji.
13.3. Każda ze stron może wypowiedzieć niniejszą Umowę w okresie obowiązywania niniejszej Umowy, jeśli druga strona: (i) stanie się niewypłacalna w rozumieniu przepisów dotyczących niewypłacalności obowiązujących w danej lokalizacji BaseStack, (ii) wyznaczy syndyka, (iii) zostanie z zastrzeżeniem wniosku o likwidację, (iv) zawiera jakiekolwiek ugody lub układy ze swoimi wierzycielami, (v) podejmuje uchwałę o zaprzestaniu działalności lub faktycznie zaprzestaje działalności, lub (vi) podlega rozwiązaniu lub ogłoszeniu upadłości podmiotu nieposiadającego osobowości prawnej lub wszelkie równoważne działania przewidziane przez lokalne prawo mające zastosowanie do odpowiedniej lokalizacji BaseStack.

14. SIŁA WYŻSZA
BaseStack nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek opóźnienia lub niewykonanie któregokolwiek ze swoich zobowiązań, jeśli opóźnienie lub niepowodzenie wynika z wydarzeń lub okoliczności pozostających poza jego uzasadnioną kontrolą, w tym między innymi z klęsk żywiołowych, strajków, lokautów, wypadków, wojny, pożaru, pandemię, awarię zakładu lub sprzętu lub niedobór lub niedostępność surowców z naturalnego źródła dostaw, i jest uprawniony do rozsądnego przedłużenia swoich zobowiązań.

15. PRAWA OSÓB TRZECICH
Żadne z postanowień niniejszych Warunków rezerwacji nie ma na celu przyznania jakichkolwiek praw osobom trzecim, a wszelkie prawa przewidujące prawa osób trzecich są wyłączone, o ile jest to prawnie możliwe.

16. CESJA
Klient nie jest uprawniony do przenoszenia swoich praw lub obowiązków ani delegowania obowiązków wynikających z niniejszej Umowy bez uprzedniej pisemnej zgody BaseStack.

17. WYTRZYMAŁOŚĆ
Jeśli jakikolwiek warunek lub postanowienie niniejszych Warunków rezerwacji zostanie uznane za nieważne, niezgodne z prawem lub niewykonalne z jakiegokolwiek powodu przez jakikolwiek sąd właściwej jurysdykcji, takie postanowienie zostanie zerwane, a pozostałe postanowienia niniejszego Regulaminu będą nadal obowiązywać w pełnej mocy, tak jakby niniejsze Warunki rezerwacji zostały uzgodnione, a nieważne, niezgodne z prawem lub niewykonalne postanowienie zostało usunięte.

18. PRAWO WŁAŚCIWE
These Booking Terms and Conditions shall be governed by and construed in accordance with the law oft he country in which you are using BaseStack Services or Activities and the parties hereby submit to the exclusive jurisdiction of the courts of the country in which you are using BaseStack Services or Activities.

19. COVID 19
OBSŁUGUJEMY NASZE LOKALIZACJE BAZOWE ZGODNIE Z NASZĄ OPUBLIKOWANĄ POLITYKĄ COVID. RADZIMY NASZYM KLIENTOM I ODWIEDZAJĄCYM, ABY PRZESTRZEGAĆ ŚCISŁYCH WYTYCZNYCH RZĄDOWYCH I SAMOIZOLACJI W PRZYPADKU POJAWIENIA SIĘ JAKICHKOLWIEK OBJAWÓW COVID19 LUB POCZUCIA, ŻE KONTAKTOWAŁEŚ SIĘ Z KIMKOLWIEK, KTO MA COVID-19