Regulamin Turnieju CS:GO

SPIS TREŚCI

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Definicje
1.2. Zasady ogólne
1.3. Warunki uczestnictwa

2. REJESTRACJA DRUŻYNY

Zgłoszenie drużyny
Opłata rejestracyjna

3. ROZGRYWKA

3.1. Format turnieju
3.2. Rozgrywka
3.3. Zgłaszanie wyników
3.4. Nagrody
3.5. Nieuczciwa gra

4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

W toku objaśniania Zasad, konkretne pogrubione lub zapisywane wielką literą terminy mają przypisane konkretne znaczenie. Poniższe terminy zostają na potrzeby regulaminu zdefiniowane w następujący sposób:

1.1 DEFINICJE

 1. Turniej BaseStack Battle Arena – rozgrywki o charakterze sportowo – edukacyjnym (zwane dalej Turniejem).
 2. Organizator – Organizatorem Turnieju BaseStack Battle Arena jest BaseStack Łódź, Base Stack SPV z.o.o.
 3. Administrator Turnieju - Administratorem Turnieju jest Mariusz Dziarmaga.
 4. Drużyna – zespół składający się z min. 5 osób. Członkami Drużyny są również zgłoszeni Zawodnicy rezerwowi oraz trener.
 5. Zawodnik – Zawodnikiem w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest każdy z członków zgłoszonej Drużyny.
 6. Kapitan – osoba reprezentująca Drużynę oraz podejmująca decyzje w jej imieniu.
 7. Formularz Zgłoszeniowy – formularz umieszczony pod adresem www.basestack.gg umożliwiający rejestrację Drużyny/Zawodnika
 8. Administrator Turnieju – osoba wyznaczona przez Organizatora do przeprowadzenia rozgrywek Turnieju.
 9. Slot – miejsce uprawniające do udziału w Turnieju.

1.2. ZASADY OGÓLNE

 1. Organizator przewidział 16 Slotów turniejowych.
 2. Organizator zastrzega sobie możliwość zwiększania ilości Slotów w przypadku większego zainteresowania Turniejem niż przewidywane.
 3. Osoba zgłaszająca Drużynę jest jednocześnie właścicielem Slota i może nim dowolnie zarządzać.
 4. Czas, jaki zastrzega sobie Organizator na podanie do wiadomości publicznej pełnej listy Drużyn biorących udział w Turnieju, to maksymalnie 1 dzień.

1.3. WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. W Turnieju mogą brać udział wyłącznie Drużyny, które zgłosiły swój udział Organizatorowi Turnieju i dokonały opłaty rejestracyjnej.
 2. Turniej jest przeznaczony dla Drużyn, które posiadają co najmniej 5 graczy.
 3. Każda Drużyna ma prawo zgłosić jednego Zawodnika rezerwowego.
 4. Zawodnik (również rezerwowy) nie może być równolegle Zawodnikiem innej Drużyny, nawet w przypadku, gdy pierwotna Drużyna odpadnie z Turnieju.

2. REJESTRACJA

2.1. ZGŁOSZENIE DRUŻYNY

 1. Rejestracja do Turnieju trwa przez co najmniej dwa tygodnie przed datą danego wydarzenia do godziny 23:59 dnia poprzedzającego wydarzenie lub do wyczerpania miejsc.
 2. Zgłoszenie Drużyny następuje poprzez wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego, dostępnego na stronie internetowej BaseStack pod adresem www.basestack.gg Przesłanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego Formularza Zgłoszeniowego jest równoznaczne z akceptacją warunków Regulaminu.
 3. Wszelkie zgłoszenia, które wpłyną po przekroczeniu wyznaczonego terminu, mogą nie być uwzględniane przez Organizatora. Zgłoszenia otrzymane po wyznaczonym terminie zostaną wpisane na listę rezerwową.
 4. The Formularz Zgłoszeniowy must be completed and sent in accordance with the instructions in the form.
  1. W celu poprawnej weryfikacji Drużyny należy wypełnić wszelkie wymagane dane w udostępnionym Formularzu Zgłoszeniowym.
  2. Obowiązuje całkowity zakaz używania wulgaryzmów lub wyrazów powszechnie uznawanych za obraźliwe w zgłoszonych nickach graczy, nazwach drużyn, komunikacji z drużynami i Administratorem Turnieju oraz używania zdjęć profilowych przez graczy, które zawierają wulgaryzmy, przedstawiają obrazy powszechnie uznawane za obraźliwe lub zakazane przez polskie prawo.
  3. Zmiany w zgłoszonym składzie zawodników mogą być dokonywane do godziny 23:59 dnia poprzedzającego datę opublikowaną dla danego wydarzenia.

  2.2. OPŁATA REJESTRACYJNA

  1. Zgłoszenie Drużyny podlega jednorazowej opłacie rejestracyjnej, której wartość będzie podana w informacjach o Turnieju na stronie internetowej www.basestack.gg.
  2. Opłata rejestracyjna pozostaje niezależną kwotą wpisową, która nie podlega zwrotowi.
  3. Opłatę rejestracyjną należy uiścić na miejscu, przed rozpoczęciem turnieju.
  4. O prawidłowej weryfikacji opłaty decyduje data jej zaksięgowania.
  5. Organizator zastrzega sobie prawo niedopuszczenia Drużyny do Turnieju w przypadku niedokonania opłaty rejestracyjnej w wyznaczonym przez Organizatora terminie.

  3. ROZGRYWKA

  3.1. FORMAT ROZGRYWEK

  1. Turniej będzie odbywał się w formacie drabinki pojedynczej eliminacji.
  2. Mecze zostaną rozegrane w formule Best Of 1, czyli do jednej wygranej gry.
  3. Mecz uznaje się za zakończony w przypadku gdy któraś z Drużyn wygra 16 rund.
  4. W przypadku remisu, Drużyny grają dogrywkę, w której zwycięzcą jest Drużyna, która wygra 4 rundy w tejże dogrywce.

  3.2. ROZGRYWKA

  1. Dołączenie do lobby gry. Serwer turniejowy zapewnia Organizator. Kapitanowie Drużyn dostaną informacje jak podłączyć się do przygotowanego serwera przed rozpoczęciem meczu.
  2. Wybór mapy i strony. Mapę wybiera Drużyna znajdująca się wyżej w drabince Turnieju. Stronę wybiera Drużyna znajdująca się niżej w drabince Turnieju.
  3. Pula dostępnych map w Turnieju: Tournament:
   1. de_dust2
   2. de_inferno
   3. de_mirage
   4. de_nuke
   5. de_overpass
   6. de_vertigo
   7. de_ancient
  4. Sprawdzenie poprawności konta gry.
   1. W sytuacji, gdy któryś z zawodników drużyny przeciwnej nie będzie w drużynie i/ lub będzie posiadał złe konto gry należy poinformować o tym drużynę przeciwną przed rozpoczęciem gry. Drużyna przeciwna zobowiązana jest do zmiany zawodnika lub grania w osłabieniu.
   2. Jeżeli Drużyna przeciwna zignoruje uwagi i/ lub nie będzie chciała zmienić gracza należy zgłosić to Organizatorowi Turnieju, którego decyzja będzie ostateczna w tej sprawie.
  5. Przebieg meczu.
   1. W przypadku rozłączenia zawodnika przed rozpoczęciem pierwszej rundy Drużyna ma prawo zażądać ponowne wystartowanie gry.
   2. W przypadku rozłączenia zawodnika w trakcie rozgrywki, mecz trwa nadal, a Zawodnik może powrócić w każdym momencie. Jeżeli Zawodnik nie będzie mógł powrócić do gry Drużyna rozgrywa mecz w osłabieniu.
   3. Obowiązuje bezwzględny zakaz logowania się przez inne osoby na wyrzucone z gry konto zawodnika – w przypadku naruszenia zakazu Organizator nakłada karę dyskwalifikacji Drużyny z meczu.
   4. Po zakończeniu meczu Kapitan zwycięskiej Drużyny zgłasza wynik Administratorowi Turnieju lub sędziemu który został przez niego wyznaczony.
  6. Pauza:
   1. Każda Drużyna posiada 2 pauzy do wykorzystania w trakcie meczu.
   2. Pauzy nie mogą być dłuższe niż 3 minuty.
   3. Zabronione jest używanie pauzy bez oczywistych powodów, takich jak problemy z połączeniem lub rozłączenie jednego z graczy, czy problem ze sprzętem.
   4. Drużyna, która skorzysta z pauzy ma obowiązek poinformować niezwłocznie Drużynę przeciwną oraz Administratora Turnieju o powodzie.
   5. Administrator Turnieju zastrzega sobie prawo do zobowiązania drużyny do użycia pauzy w przypadku innych problemów w trakcie meczu, które wymagają jego zastopowania. W takiej sytuacji czas pauzy przydzielony każdej z Drużyn pozostaje nienaruszony.
   6. Nadużywanie regulaminowego czasu na pauzę może prowadzić do ukarania Drużyny lub dyskwalifikacji z Turnieju.
  •  

  3.3. ZGŁASZANIE WYNIKÓW

  1. Po zakończeniu rozgrywki, zwycięska Drużyna zgłasza wynik Administratorowi Turnieju.
  2. Jakiekolwiek konflikty w tym zakresie rozwiązuje Administrator Turnieju lub osoba wspierająca administrację w porozumieniu z Kapitanami zainteresowanych Drużyn.
  3. Po wpisaniu wyniku i zamknięciu pokoju meczowego, jakiekolwiek obiekcje oraz odwoływanie się od werdyktu nie będzie możliwe.
  4. Wpisanie wyniku, wiążę się z jego akceptacją.

  3.4 NAGRODY

  1. Dwie najlepsze Drużyny awansują do turnieju finałowego BaseStack Championship Series - CS:GO.
  2. Wszystkie drużyny biorące udział w kwalifikacjach otrzymają maty pod myszkę BaseStack.

  3.5. NIEUCZCIWA GRA

  1. Kategorycznie zabrania się korzystania z błędów gry oraz programów trzecich, które pośrednio lub bezpośrednio wpływają na rozgrywkę.
  2. Zabronione jest granie na cudzych kontach do gry CS:GO.
  3. Oszukiwanie podczas meczu oznacza usunięcie całej Drużyny z Turnieju.
  4. Po zaakceptowaniu wyniku i zamknięciu pokoju meczowego, jakiekolwiek obiekcje oraz odwoływanie się od werdyktu nie będzie możliwe.
  5. Gracze lub Drużyny, które zostały przyłapane na oszustwie otrzymują dyskwalifikację na udział w Turniejach i wydarzeniach organizowanych przez BaseStack Łódź BS SPV 7 Sp. z o.o.
  6. Drużynie zdyskwalifikowanej nie przysługuje zwrot opłaty rejestracyjnej.

  4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Zapisanie Drużyny do Turnieju BaseStack Battle Arena jest równoznaczne z zaakceptowaniem powyższych postanowień Regulaminu.
  2. Jakiekolwiek pytania związane z Turniejem można kierować za pośrednictwem wiadomości e-mail pod adres mariusz@basestack.gg.
  3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w jego dowolnym punkcie.
  4. O wszelkich zmianach związanych z Regulaminem rozgrywek Turnieju, Organizator będzie informował Drużyny, których dotyczy zmiana.
  5. Wszystkie ustalenia, których dokonano za pomocą innych procedur, niż wskazane w Regulaminie, nie będą brane pod uwagę.
  6. Organizator w wyjątkowych sytuacjach spornych zastrzega sobie prawo do podjęcia decyzji sprzecznej z Regulaminem w trosce o ducha zdrowej rywalizacji – fair-play.
  7. Wszelkie prawa do materiałów związanych z Turniejem BaseStack Battle Arena należą do Organizatora. Tymi materiałami są zdjęcia zrobione w trakcie trwania Turnieju, zapis streama z Turnieju oraz nagrania wideo podczas trwania Turnieju.
  8. Wszelkie nieścisłości oraz kwestie, które nie zostały zawarte w Regulaminie, będą rozwiązywane wyłącznie za pośrednictwem kontaktu z Organizatorem. W takich wyjątkowych sytuacjach ostateczną decyzję podejmuje Organizator.